આવકનો દાખલો પંચાયતમાંથી કેવી રીતે કાઢવો. income certificate at gujarat gram Panchayat (digital Guj)

આવકનો દાખલો પંચાયતમાંથી કેવી રીતે કાઢવો. income certificate at gujarat gram Panchayat (digital Guj)

મારી ચેનલના તમને ઉપયોગી થાય તેવા બીજા વીડીયો :-

આવક્નો દખલો :- https://www.youtube.com/watch?v=dMtu0bwufts (new)
https://www.youtube.com/watch?v=I1YSlVJItCg (old)

બી.પી.એલ યાદીમા નામ જોવા માટે :- https://youtu.be/e7lvqdBOTCw

વિધવા સહાય ભાગ 1 :- https://youtu.be/uBHniVcFGHc
વિધવા સહાય ભાગ 2 :- https://youtu.be/bexAV_2jz6c

લાઇટ બીલ :- https://www.youtube.com/watch?v=SDWk4k2gnf4

રેશન કાર્ડમાં નામ સુધારો :- https://youtu.be/KhsYd3qeyA8
રેશન કાર્ડમાં નામ ઉમેરવા :- https://youtu.be/T-9XwgXKUNk (old)
રેશન કાર્ડમાં બે નામ ઉમેરવા :- https://youtu.be/ESpHGQp4x4E

7/12 8અ નવુ અપડેટ :- https://youtu.be/-opkUYRdj9g

ગાય આધારિત ખેતીની સહાય :- https://youtu.be/YKMgg_SNvDo

ડીજીટલ રજીસ્ટ્રેશન :- https://www.youtube.com/watch?v=xTJQ1NbtJz0

વ્રુધ્ધ સહાય :- https://youtu.be/SmW2l2TKZpQ

મૃત્યુનુ પ્રમાણપત્ર :- https://youtu.be/oIyzzH8Vu68

દિવ્યાંગ બસ પાસ :- https://youtu.be/v3MHKLZddWE

પાન કાર્ડ :- https://youtu.be/nRATl4ib0qU

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *